Regulamin

Regulamin ostatni raz był modyfikowany 23 Lutego 2018.

Regulamin Sklepu Internetowego perfumydlaciebie.com określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego perfumydlaciebie.com

WARUNKI OGÓLNE, WARUNKI ZAMAWIANIA I SPRZEDAŻY

1. Właścicielem Sklepu Internetowego perfumydlaciebie.com jest firma Insity Robert Romanowski z siedzibą w Krakowie mieszącą się przy ul. Aleksandrowicza 12a, 30-698 Kraków. Stacjonarnym punktem sprzedaży na ul. Długa 52, 31-147 Kraków.
2. Zamówienia na produkty perfumydlaciebie.com można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem https://perfumydlaciebie.com/
3. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok.
4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest właściwe wypełnienia formularza zamówień na stronie www.perfumydlaciebie.com. Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną. Do klientów, którzy nie zgodzą się na podanie swojego numeru telefonu. Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mogą być anulowane.
6. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie.
7. Ceny w Sklepie Internetowym perfumydlaciebie.com wyrażone są w złotych polskich. W przypadku zakupu towaru na który wprowadzona jest błędna cena, przez obsługę sklepu bądź błąd serwera kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie a zamówienie zostanie anulowane.
8. W przypadku wyboru sposobu płatności „przelew", towar jest wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia.
9. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.perfumydlaciebie.com jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży.
10. Sklep www.perfumydlaciebie.com zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym klient zostanie poinformowany.
11. Użytkownik rejestrując się na sklepie internetowym www.perfumydlaciebie.com wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od firmy Insity Robert Romanowski.
12. Kupujący opłaca i wybiera formę wysyłki po przez firmę kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
13. Sklep perfumydlaciebie.com nie odpowiada za terminowość i jakoś świadczonych usług przez firmę kurierską oraz Pocztę Polską, gdyż nie ma na to żadnego wpływu .
14. Za wszystkie dodatkowe koszty związane z powrotem i ponownym wysłaniem przesyłki jest obciążony klient.
15. Użyte na stronach sklepu perfumydlaciebie.com nazwy perfum i producentów są zastrzeżonymi znakami producentów są ich własnością intelektualną, podane nazwy użyte są wyłącznie w celach porównawczych służących do określenia linii zapachowych.

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Insity Robert Romanowski;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod perfumydlaciebie.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Insity Robert Romanowski a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza zamówień, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Sklep perfumydlaciebie.com może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep perfumydlaciebie.com za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Insity Robert Romanowski.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu perfumydlaciebie.com.

II. Postanowienia ogólne
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod perfumydlaciebie.com.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod perfumydlaciebie.com, prowadzony jest przez właściciela firmy Insity Robert Romanowski.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a.) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą Javy i innych przeglądarek tego typu.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep perfumydlaciebie.com zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu perfumydlaciebie.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza zamówień, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Sklep perfumydlaciebie.com może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep perfumydlaciebie.com za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Insity Robert Romanowski.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu perfumydlaciebie.com.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu perfumydlaciebie.com ,korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową perfumydlaciebie.com , dokonać wyboru nuty zapachowej oraz pojemności flakonu , podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie w formularzu zamówień. Należy podać numer nuty zapachowej oraz określić pojemność flakonu dla wybranych zapachów.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych i zapoznaniu się z regulaminem klient może dokonać zamówienia.
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe co następuje przez naciśnięcie przycisku „ZAMAWIAM".
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sklepem perfumydlaciebie.com Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail od „Insity Robert Romanowski" zatytułowaną potwierdzenie zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia:
a.) przedmiotu zamówienia,
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c.) wybranej metody płatności,
d.) wybranego sposobu dostawy,
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem, dotyczy towarów i usług określonych w regulaminie.

V. Dostawa
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską, pocztą polską .. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Chyba, że wybrana nuta zapachowa nie jest dostępna w chwili zamówienia wtedy możliwy jest dłuższy termin realizacji lub anulowane zamówienie. Takie prawo zastrzega sobie sprzedawca Insity Robert Romanowski. Jeżeli do takiej sytuacji dojdzie klient będzie poinformowany dodatkowym mailem lub telefonem. Dalsza kontynuacja zamówienia zostanie indywidualnie doprecyzowana z klientem.
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu perfumydlaciebie.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

VI. Ceny i metody płatności
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a.) przelewem na numer konta bankowego T-Mobile: 17 2490 1044 0000 4200 8157 0516
b.) przy odbiorze przesyłki jeśli taką właśnie opcję dostawy wybrał przy zamawianiu
6.3. Cena za 1ml wody perfumowanej zaczyna się od 1zł. Całościowo cena to suma ilości mililitrów, koszt flakonu i koszt przesyłki. (nie dotyczy ewentualnych promocji, które szczegółowo określą ewentualną obniżkę ceny dla poszczególnych kosztów zamówienia)

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa, ustawa z 30 Maja 2014 roku – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, składając stosowne oświadczenie na piśmie, zgodnie z zapisami ustawy z 30 Maja 2014r. i wysyłając je na adres sklepu podany w niniejszym Regulaminie. Tj. Insity Robert Romanowski, ul. Aleksandrowicza 12a, 30-698 Kraków. Lub dla ułatwienia na adres mailowy [email protected]
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez Sklep perfumydlaciebie.com przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
o towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
o świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego rozsądku (towar można rozpakować, obejrzeć, ale nie można używać). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
Insity Robert Romanowski, ul. Długa 52, 31-147 Kraków
7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.6. Zgodnie z ustawą, wszelki koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
7.7. Jeżeli klient dopełni wszystkich obowiązków zgodnie z uchwałą z 30 Maja 2014r Sklep Insity Robert Romanowski zwróci zapłacone uprzednio pieniądze za towar na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w jak najszybszym terminie lecz nie dalej niż 14 dni roboczych.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
8.1. Sklep perfumydlaciebie.com jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres [email protected] .Sklep perfumydlaciebie.com zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. Sprzedawane wody perfumowane nie są sygnowane oryginalnymi markami producentów, podane nazwy służą jedynie do określenia typu nuty zapachowej perfum jakim są one przypisanie, sklep nie odpowiada za ewentualne roszczenia klientów, że jakiś zapach według nich odbiega od oryginału, co może się zdarzyć przy subiektywnej ocenie każdego klienta. ponieważ sprzedawane zapachy nie są oryginalnymi zapachami poszczególnych marek, nie są sygnowane tymi markami i nie mogą być w ten sposób oceniane przez klienta. Zatem taka ocena klienta w żaden sposób nie stanowi podstawy do reklamowania towaru.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
9.1. Sklep perfumydlaciebie.com podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep perfumydlaciebie.com o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Insity Robert Romanowski, ul. Aleksandrowicza 12a, 30-698 Kraków
, mailowo pod adres [email protected] lub przy użyciu formularza kontaktowego. 9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5.Sklep perfumydlaciebie.com zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Insity Robert Romanowski a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Insity Robert Romanowski a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Insity Robert Romanowski.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.